kompetentny

Wyszukiwania podobne do kompetentny: niekompetentny
Przekłady

kompetentny

competentesкомпетентнитеcompetenteالمختصةbevoegdezuständigen主管behörigakompetente主管competenticompetent (kɔmpɛtɛntnɨ)
przymiotnik
profesjonalny kompetentny pracownik