oba

Przekłady

oba

(ɔba)

obaj

bothentrambiكِلاobabeggebeideκαι οι δύοambosmolemmatles deuxoba両方양쪽beidebeggeambosобаbådaเหมือนกันher ikisi decả hai双方שניהם (ɔbaj)
liczebnik
i jeden i drugi, dwoje Oba psy są agresywne. obydwa