recenzent

(skierowano z recenzentka)
Przekłady

recenzent

(rɛʦɛnzɛnt) męski

recenzentka

ReviewerrevisorРецензентrevisorالمراجعהבודק (rɛʦɛnzɛntka) żeński
rzeczownik
1. autor recenzji utworów artystycznych recenzent teatralny
2. autor recenzji naukowej recenzent pracy doktorskiej
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.