skaza

Przekłady

skaza

flaw

skaza

chyba

skaza

fejl

skaza

Mangel

skaza

vika

skaza

faille

skaza

nedostatak

skaza

pecca

skaza

きず

skaza

결점

skaza

gebrek

skaza

lyte

skaza

falha

skaza

felaktighet

skaza

ข้อบกพร่อง

skaza

kusur

skaza

khiếm khuyết

skaza

缺点