weto

Przekłady

weto

vetoحَقُّ النَّقْصvetovetoVetoβέτοvetovetoveto-oikeusvetoveto拒否権거부권vetovetovetoветоvetoอำนาจในการยับยั้งvetoquyền phủ quyết否决, 否决权וטו否決權вето (vɛtɔ)
rzeczownik nijaki
formalny sprzeciw postawić weto